براساس برند:

مرتب‌سازی براساس :
به صورت:
بشقاب پرنده متوسط میناکاری طرح پرداز

بشقاب پرنده متوسط میناکاری طرح پرداز

325,000 تومان

بشقاب 16 س میناکاری طرح پرداز برجسته

بشقاب 16 س میناکاری طرح پرداز برجسته

80,000 تومان

بشقاب 25 س میناکاری طرح پرداز برجسته

بشقاب 25 س میناکاری طرح پرداز برجسته

130,000 تومان

بشقاب 20 س میناکاری طرح پرداز برجسته

بشقاب 20 س میناکاری طرح پرداز برجسته

105,000 تومان

بشقاب 30 س میناکاری طرح پرداز برجسته

بشقاب 30 س میناکاری طرح پرداز برجسته

170,000 تومان

بشقاب 20 سانتیمتری میناکاری طرح خطایی

بشقاب 20 سانتیمتری میناکاری طرح خطایی

40,000 تومان

بشقاب 25 سانتیمتری میناکاری طرح خطایی

بشقاب 25 سانتیمتری میناکاری طرح خطایی

60,000 تومان

بشقاب 16 سانتیمتری میناکاری طرح خطایی

بشقاب 16 سانتیمتری میناکاری طرح خطایی

30,000 تومان